Privatlivspolitik

Når du besøger NT's hjemmeside eller gør brug af NT's øvrige tjenester, indsamles der oplysninger om dig. Disse oplysninger indsamles, behandles og opbevares for enten at tilbyde dig en ønsket service, af hensyn til forretningsmæssige driftsformål eller for at forbedre vores service.

NT er i disse situationer dataansvarlig og skal sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Som led heri har NT vedtaget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger og dine rettigheder.

 

Dine rettigheder

Lovgivningen giver dig nogle generelle rettigheder. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Hvis det viser sig, at vi ikke kan imødekomme dit ønske, vil vi altid skriftligt forklare dig hvorfor.

 • Du har ret til at få indsigt i dine personoplysninger: Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig i det omfang, at vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
 • Ret til at få unøjagtige eller forkerte personoplysninger rettet eller slettet: Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige eller forkerte, har du ret til at få dem rettet eller slettet. Det gælder fx også, hvis du trækker dit samtykke tilbage. 
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne bortset fra opbevaring med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til dataportabilitet: Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv. Du har også ret til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

Klager
Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os. Se vores kontaktoplysninger ovenfor.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, der fører tilsyn med overholdelse af persondatalovgivningen. Se hvordan du kontakter Datatilsynet på datatilsynet.dk.

Privatlivspolitikken er senest opdateret d. 3. oktober 2023

Generelt om behandling af personoplysninger
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores websites indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger, øvrig brug af services, eller hvis du foretager køb via websitet.

De oplysninger, som vi typisk behandler hos NT, er navn, adresse, CPR-nummer, mailadresse og telefonnummer. Desuden indsamles der oplysninger, når du benytter vores hjemmeside, for at vi kan se, hvilken vej du bruger for at finde information.

Formål
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun oplysninger om dig, der er relevante, tilstrækkelige og nødvendige i forhold til formålet. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og registrere dine køb og betalinger samt at kunne levere de services, du har efterspurgt som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Samtykke og videregivelse af oplysninger
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os på ovenstående kontaktoplysninger. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, skal du være opmærksom på, at vi ikke længere kan levere den service, som samtykket omfatter.

NT anvender databehandlere til forskellige tekniske løsninger, og dine personoplysninger vil i et vist omfang blive behandlet af tredjeparter. Der er til grund for sådanne behandlinger indgået databehandleraftaler, som sikrer at dine oplysninger behandles fortroligt og inden for formålet.

Hvis vi herudover videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed
NT har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse, mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem, mod misbrug og mod at de i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

  Behandling
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger?

Vi bruger de oplysninger, som du selv giver os ved indtastning.

I nogle tilfælde indhenter vi dit cpr-nr. for at kunne identificere dig og/eller for at kunne udbetale penge til din NemKonto.

I nogle tilfælde indhenter vi oplysninger fra Rejsekort A/S, hvis det er nødvendigt for at behandle din henvendelse.

Hvad er formålet med at behandle oplysningerne?

De indsamlede oplysninger behandles som led i offentlig myndighedsudøvelse i det omfang de bruges til varetagelse af NT's transportopgaver.

Derudover behandles oplysningerne for, at NT skal kunne yde den bedst mulige service som trafikselskab, eksempelvis for at kunne behandle din henvendelse til os.

Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig?

Personlige oplysninger: omfatter oplysninger, du selv indtaster i forbindelse med din henvendelse til NT.

Oplysningerne består som af fx navn og e-mail adresse og kan herudover omfatte adresse, fødselsdato, telefonnummer, kundetype/rejse- eller stamkortnummer.

Oplysninger om brug af hjemmesiden: oplysninger om, hvilke sider du besøger på hjemmesiden, opsamles i logfiler sammen med din IP-adresse. 

Konkurrencer på hjemmesiden: ved konkurrencer opsamler vi de oplysninger, du indtaster. Oplysninger bliver brugt til at udtrække vindere og fremsende præmier.

Hvad er retsgrundlaget?

Vores retsgrundlag for behandlingen er:

 • Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.e
 • Databeskyttelseslovens § 11 (CPR-nummer)
Er der andre modtagere af dine oplysninger? Vi kan dele dine oplysninger med dit pengeinstitut eller NemKonto, hvis du skal have udbetaling fra os.
  Behandling
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger? Vi bruger de oplysninger, som du selv giver os ved indtastning.
Hvad er formålet med at behandle oplysningerne? At betjene dig som kunde i forbindelse med salg af rejsehjemmel (billetter).
Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig? Oplysningerne består af navn, e-mail, oplysninger om din rejse samt betalingsoplysninger.
Hvad er retsgrundlaget?

Vores retsgrundlag for behandlingen er:

 • Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.e
Er der andre modtagere af dine oplysninger? NT videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger. Dog vil dine oplysninger i forbindelse med betalinger i app'en blive videregivet til: MobilePay og QuickPay.
  Behandling
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger?

Hvis du bliver mødt af en kontrollør i bussen, og du ikke har korrekt rejsehjemmel, registrerer vi dine personoplysninger.

Det samme gælder, hvis du senere klager over en kontrolafgift, eller vi skal sende den til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • CPR-registeret
 • Politi
Hvad er formålet med at behandle oplysningerne?
 • Udføre billetkontrol i NT's busser.
 • Udstede kontrolafgift til kunder uden gyldig rejsehjemmel.
 • Opkræve og inddrive kontrolafgifter og gebyrer.
 • Sagsbehandling af klager over kontrolafgifter, herunder i Ankenævnet for bus, tog og metro.
Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig?

Personoplysninger: Navn, kontaktoplysninger, fødselsdag, oplysning om din rejsehjemmel, f.eks. rejsekort, mobilprodukter m.v., legitimation, evt. foto af din legitimation, tid og sted for din rejse.


CPR-nummer: Vi bruger dit CPR-nummer til at sikre, at vi udsteder kontrolafgiften til den rigtige person. Vi kan foretage opslag i CPR-registeret til kontrol af din identitet og kan stille kontrolspørgsmål til oplysningerne heri.

Hvad er retsgrundlaget?

Vores retsgrundlag for behandlingen er:

 • Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.e
 • Databeskyttelseslovens § 11 (CPR-nummer)
Er der andre modtagere af dine oplysninger?

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Gældsstyrelsen, hvis kontrolafgiften ikke betales.
 • Ankenævnet for bus, tog og metro, hvis du klager.
  Behandling
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger? Vi modtager dine oplysninger fra din skole.
Hvad er formålet med at behandle oplysningerne? Udstedelse og administration af skolekort til befordringsberettigede elever i folkeskolen
Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig? Navn, adresse, foto, gyldighed, zoner og skole.
Hvad er retsgrundlaget?

Vores retsgrundlag for behandlingen er:

 • Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.e

Er der andre modtagere af dine oplysninger?

Nej
  Behandling
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger? Vi behandler de oplysninger, som du giver os, når du bestiller en kørsel. Derudover behandler vi oplysninger om dig, som vi får fra Region Nordjylland samt fra de nordjyske kommuner.
Hvad er formålet med at behandle oplysningerne? Vi bruger oplysningerne til at kunne udføre den bestilte kørsel og til at opkræve betaling herfor.
Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig? Navn, adresse, e-mail, hvor du skal køres fra og til, CPR-nummer, betalingsoplysninger, evt. hjælpemidler, og telefonnummer.
Hvad er retsgrundlaget?

Vores retsgrundlag for behandlingen er:

 • Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.e
 • Databeskyttelsesforordningens Artikel 9.2.f
Er der andre modtagere af dine oplysninger?
 • De vognmænd, som skal udføre kørslen
 • Sygehus, bestillingskontor m.v.
 • Region Nordjylland og de nordjyske kommuner
 • Vores databehandler FlexDanmark, som driver IT-systemerne, der understøtter Flextrafik og besvarer telefonopkald. De handler dog kun efter vores instruks
 • Hvis du betaler online, videregiver vi dine oplysninger til betalingstjenesten DIBS.
 • Et analyseinstitut, der i forbindelse med tilfredshedsanalyser kan kontakte dig via telefon. Du er ikke forpligtet til at deltage i undersøgelsen og kan afslå at deltage, hvis du skulle blive kontaktet i forbindelse med undersøgelsen.
  Behandling
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger? NT optager telefonsamtaler når du ringer til os på tlf. 9934 1134 (Flextur) og 9810 1555 (Flexhandicap), hvis du har givet dit samtykke under opkaldet.
Hvad er formålet med at behandle oplysningerne?

Når du ringer til Flextrafik på tlf. 9934 1134 eller 9810 1555, optager vi samtalerne, hvis du giver os lov til det. Det gør vi til følgende formål:

 • Uddannelse og kvalitetssikring i forhold til vores betjening af kunder i Flextrafik
 • Dokumentation af indgåede aftaler med dig om kørsel
Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig?

De oplysninger, vi behandler om dig, er alle typer af oplysninger, der fremkommer under samtalen, herunder;

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, ture (til/fra), telefonnummer, kontaktoplysninger, din stemme m.v.
 • Følsomme oplysninger: relevante oplysninger om helbredsforhold i forbindelse med dine ture (hjælpemiddel, særlige behov m.v.).
 • CPR-nummer
Hvad er retsgrundlaget?

Vores retsgrundlag for behandlingen er:

 • Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.a og Artikel 9.2.a (dit samtykke til optagelsen, som du giver når du ringer til os). Samtykket er frivilligt og du kan til enhver tid tilbagekalde det ved at kontakte os.
Er der andre modtagere af dine oplysninger? Vores databehandler FlexDanmark, som driver IT-systemerne, der understøtter Flextrafik og besvarer telefonopkald. De handler dog kun efter vores instruks.
  Behandling
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger? Vi bruger de oplysninger, som du selv giver os ved indtastning.
Hvad er formålet med at behandle oplysningerne?

At besvare kundehenvendelser.

Vi sagsbehandler ikke via Sociale Medier, men henviser til vores kontaktformular

Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig?

Personlige oplysninger: Vi behandler de oplysninger, som du selv indtaster, samt dit brugernavn.

 

Konkurrencer på hjemmesiden: Ved konkurrencer opsamler vi de oplysninger, du indtaster. Oplysningerne vil blive brugt til udtrækning af vindere og fremsende præmier.

Hvad er retsgrundlaget?

Vores retsgrundlag for behandlingen er:

 • Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.e
Er der andre modtagere af dine oplysninger?

Dine oplysninger kan blive delt med 3. part, eksempelvis en vognmand eller operatør, hvis din henvendelse kræver 3. partens involvering.

  Behandling
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger? Vi bruger de oplysninger, som du selv giver os ved indtastning, og har opgivet i din brugerprofil.
Hvad er formålet med at behandle oplysningerne?

At betjene dig som kunde i forbindelse med salg og fornyelse af rejsehjemmel.

Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig?

Oplysningerne består af institution inkl EAN/CVR nr., navn, e-mail, telefonnummer og oplysninger omkring din rejse.

 

I Brobyggerløsningen behandles endvidere oplysninger omkring elevers navn og mobilnummer.

Hvad er retsgrundlaget?

Vores retsgrundlag for behandlingen er:

 • Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.b
Er der andre modtagere af dine oplysninger?

Ved gruppebestillinger videregives oplysningerne i nogle tilfælde til entreprenøren.

  Behandling
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger?

Vi bruger de oplysninger, som du selv giver os ved indtastning.

Hvad er formålet med at behandle oplysningerne?

At kunne redegøre for eksterne personers færden i NTs lokaler.

Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig?

Oplysningerne består af Navn, ansættelsessted, ind- og udcheckning samt accept af vores privatlivspolitik.

Udleveres en adgangsbrik som en del af dit besøg ved NT, vil vi endvidere logge din færden ved rum, der ellers vil være aflåst.

Hvad er retsgrundlaget?

Vores retsgrundlag for behandlingen er:

 • Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.c
Er der andre modtagere af dine oplysninger?

Nej

  Behandling
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger?

Hvis du har givet dit samtykke, indhenter vi dine oplysninger i forbindelse med fotoshoots mv. foretaget af NT eller repræsentanter for NT.

Hvad er formålet med at behandle oplysningerne?

De indsamlede oplysninger kan bruges til markedsføringsformål internt eller eksternt.

Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig?

Oplysningerne kan omfatte billede- og videomateriale som du optræder på, dit navn og eventuelle udtalelser, afhængigt af hvad du i erklæringen giver dit samtykke til.

Hvad er retsgrundlaget?

Behandlingen er omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, fordi du afgiver samtykke til at NT må indsamle og anvende dine oplysninger til de beskrevne formål. 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte NT direkte.

Er der andre modtagere af dine oplysninger?

Nej. Ikke med mindre det er angivet på den erklæring hvorpå du afgiver dit samtykke.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger i maksimalt 5 år, eller indtil du trækker dit samtykke tilbage

Dataansvarlig

Nordjyllands Trafikselskab
John F. Kennedys Plads 1T, 3. sal
9000 Aalborg
CVR nr.: 3001 5940
 
Telefon: 9811 1111
E-mail: info@NTmail.dk
 
Vores databeskyttelsesrådgiver
For spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder og begæring om indsigt m.m., kontakt venligst vores databeskyttelsesrådgiver (DPO):

DPO Danmark ApS

Højbro Plads 10
1200 København
CVR: 4086 3427

Telefon: 7734 4600
E-mail: DPO-NT@dpo-danmark.dk